Kas motivē mani un citus

Vai vienmēr padotais vai kolēģis, kurš nav izpildījis uzdevumu ir slinks vai neprofesionāls? Iespējams, viņš vienkārši nav bijis pietiekoši motivēts un pareizi uzrunāts?  Šajā seminārā – ieskicēti galvenie motivācijas mehānismi, kas ikdienā ietekmē mūsu sniegumu un attiecības darbā. Dalībnieki spodrinās praktiskas iemaņas sadarbībā ar kolēģiem un klientiem: savstarpējo empātiju, motivētību un mijiedarbību.

Darbinieku motivācijas mehānismi un dažādas ietekmēšanas taktikas. Emocijas un racionālais elements komunikācijā un motivācijā. Iekšējā un ārējā motivācija: vai vienmēr burkāns un pātaga strādā. Vērtībās balstīta motivācija un mērķu sasniegšana. Darbs ar dažādām personībām: praktiski uzdevumi, lai trenētu prasmes darbinieku vajadzību un vērtību izzināšanā. Individuālais vadītāja prasmju izvērtējums un turpmākās attīstības plāns.

Kursa programma: 

1. Motivācijas anatomija: tās mehānismi un to ietekmējošie faktori.

Moduļa mērķis ir iepazīstināt ar divu veida motivācijas mehānismiem, kas balstīti uz ārējiem stimuliem (burkāna & pātagas princips) un iekšējo vērtību sistēmu. Lai panāktu rezultātu, neizmantojot formālo varu, ir nepieciešams fokusēties uz iekšējo motivācijas aktivizēšanu, tāpēc dalībnieki tiks iepazīstināti ar faktoriem, kas būtiski ietekmē personisku iesaistīšanos konkrētā uzdevumā. 

  • Motivācijas mehānismi: McGregor X & Y teorija: labais un sliktais darbinieks. Iekšējā motivācija un ārējā motivācija, kā divi dažādi ietekmes mehānismi.

  • Emocionālo un racionālo aspektu mijiedarbība: vērtībās balstītu mērķu sasniegšana. Uzdevuma nozīmība, atgriezeniskā saite un tūlītējs ieguvums: iracionālie motivācijas faktori lēmumu pieņemšanas procesā

2. Kā motivēt sevi un citus: četru personības tipu sistēma

Kā saprast, kā motivēt un ietekmēt savus komandas biedrus? Atpazīstot sev raksturīgo lēmuma pieņemšanas modeli, var labāk apzināties savu darba stilu, savukārt atpazīstot sev raksturīgo lēmumu pieņemšanas modeli savu kolēģu profesionālās darbības tendencēs, ir iespējams izveidot veiksmīgāku sadarbību, un efektīvāk  uzrunāt un motivēt kopīgo mērķu sasniegšanā.

  • Iepazīstināšana ar četru dažādu lēmumu pieņemšanas tipu sistēmu, un kā tā ietekmē personīgo un citu uzvedību un motivāciju.

  • Kā noteikt sev raksturīgo motivācijas un lēmumu pieņemšanas tipu? Kā atpazīt, kurš ir kurš, to stiprās un vājās puses, kā sadarboties un motivēt katru no tipiem.

 3. Uzrunāt sirdi: kā motivēt sevi un citus.

Šis modulis integrē iepriekš izrunātās tēmas, piedāvājot praktiski izmantojamu modeli, kā panāk rezultātu, gan motivējot sevi, gan sev apkārtējos, neizmantojot formālo varu. Dalībniekiem tiks piedāvāts praktiski izmantojama metode (izdales materiāls), kuru viņi varēs izmantot, analizējot un risinot reālu darba situāciju.

  • Iepazīstināšana ar ietekmes modeli un tā soļiem: attieksme, mērķi, izpratne, ieguvumi jeb „valūtas”, attiecības, ietekme.

  • Praktisks darbs, izmantojot ietekmes modeļa darba lapas, risinot un analizējot konkrētu darba situāciju.